Blogg

Hem Blogg
4 juni, 2018

Riva hus – vad är det som gäller?

rivningsobjekt

Dags att riva delar av huset för att bygga nytt? Står det en gammal sommarstuga på din nyköpta tomt? Ibland vill man bara åt tomten men inte bostaden på den, till exempel rivningsobjekt som inte går att rädda. Oavsett skäl för rivningen är det viktigt att veta vad som gäller. Här är sex saker att tänka på när du planerar och utför en rivning.

Vad räknas som rivningsarbete?

Med rivningsarbete menas både att riva hela byggnader och att riva delar av en byggnad. För att det ska räknas som rivning krävs att hela huset eller byggnadsdelen med dess bärande delar, det vill säga stommen, tas bort. Det räknas också som rivning om du lämnar kvar grunden till byggnaden för att bygga nytt ovanpå.

Skaffa rivningslov

Funderar du på att riva ett hus krävs ofta ett rivningslov. Det behövs för att riva byggnader som finns inom ett så kallat detaljplanerat område. I städer och områden med tätare bebyggelse är det bestämt i en detaljplan vad marken får användas till och vad som får byggas där. Därför får man inte bygga nytt och riva hur som helst.

Söka rivningslov hos kommunen måste du göra innan du drar igång projektet. Ta reda på om det överhuvudtaget är tillåtet att riva byggnaden.

Du kan inte få rivningslov om

 • byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser,
 • den behövs för bostadsförsörjningen,
 • den bör bevaras av dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

I princip behövs rivningslov för alla hus som kräver bygglov för att byggas, även om undantag förekommer. Detsamma gäller andra vägen – det krävs oftast inget rivningslov för byggnader som inte kräver bygglov för att upprättas. Tänk på att även om just den byggnad du har tänkt riva inte kräver rivningslov behöver du ändå oftast anmäla rivningsplanerna till kommunen. För att veta vad som gäller och undvika böter är det bra att alltid kolla med stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden innan du påbörjar ett rivningsarbete.

Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen.

När rivningslovet beviljats ska du utse en kvalitetsansvarig, göra en rivningsanmälan till kommunen och till den bifoga en rivningsplan. I rivningsplanen uppger du bland annat vilka material byggnaden består av och hur du tänker deponera dem. Den kvalitetsansvariges uppgift blir att säkerställa att rivningsplanen följs.

Blanketter för rivningslov, rivningsanmälan och rivningsplan hittar du hos din kommun, oftast på deras hemsida. Påbörja inte rivningen innan du har fått ett startbesked från kommunen!

Rivningsanmälan

Om det du ska riva inte kräver rivningslov behövs ibland ändå en så kallad anmälan, tidigare kallad bygganmälan. Om du ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, inom ett detaljplanerat område krävs det ett rivningslov. Utanför detaljplanerat område är rivning enligt plan- och bygglagen istället en anmälningspliktig åtgärd.

Rivningsanmälan behövs inte för

 • bygglovsbefriade komplementbyggnader,
 • ekonomibyggnader utanför detaljplan,
 • byggnader av hemlig natur för totalförsvaret.

En anmälan om rivning ska lämnas in innan rivningsarbetet startar. Och kom ihåg att du måste vänta på startbesked innan du påbörjar arbetet!

Rivningsplan

För att avfallet ska hanteras på rätt sätt måste rivningen planeras. Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) reglerar detta, och kräver en kontrollplan vid rivning där risken finns att farligt avfall uppkommer.

Med en materialinventering får du kunskap om vilka avfallsslag som kommer att uppstå under rivningen. Gör också en beräkning av vilken mängd det kommer att bli av de olika avfallsslagen.

I inventeringen identifieras avfallsslagen och mängden av de olika avfallsslagen beräknas. Det som framkommer i inventeringen sammanställs i en kontrollplan. I den ska framgå hur avfallet ska hanteras. Särskilt viktigt att det framgår hur farligt avfall hanteras. Uppgifter om vilka entreprenörer som ansvarar för exempelvis transport och omhändertagande ska också framgå i planen.

Vad händer med avfallet?

Vid bygg- och rivningsverksamhet ansvarar primärt byggherren för avfallshanteringen.

Enligt avfallshierarkin i miljöbalken ska man främst förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det. Först när det säkerställts att det inte går att återvinna avfallet bör man överväga deponering. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

För att uppfylla kraven i plan- och bygglagen och miljöbalken ska alla som bygger och river sortera avfallet. Genom sortering av avfallsmaterialet är det möjligt att:

 • öka återanvändningen
 • öka materialåtervinningen
 • samla in farligt avfall på ett kontrollerat sätt
 • minska mängderna som deponeras

Sortering av bygg- och rivningsavfall sker normalt på plats. I undantagsfall accepteras central sortering i efterhand. Sortering vid källan minskar nedsmutsning och förorening av produkter som sedan kan återanvändas. Det underlättar också återanvändning och återvinning.

Farligt avfall

Det är mycket viktigt att farliga ämnen, komponenter och material identifieras vid en materialinventering redan innan rivning och renovering startar.

Exempel på farligt avfall är lysrör, asbest, eternittak, avfall som innehåller exempelvis PCB eller kvicksilver, och asfalt som innehåller stenkolstjära.
Olika typer av farligt avfall får inte blandas med varandra eller med andra avfallsslag. Farligt avfall ska förvaras på ett säkert sätt på rivningsplatsen, i kärl med tydlig märkning.

Behöver du hjälp?

Välkommen att kontakta oss.

Dela detta:
4 april, 2018

Trellegräv spontar för charmiga gathus vid kanalen i Lomma

Lomma växer så det knakar, under de senaste fem åren har inflyttningen till Lomma ökat markant och det är framförallt barnfamiljer, som väljer att bosätta sig i kommunen.

Hamn och kringliggande områden växer varsamt fram för den nya lokalbefolkningen och kommunen har lagt en ambitiös tillväxtplan för bostadsbebyggelsen.

JM är en av de aktörer som fått förtroendet att bygga upp de nya bostadsområdena i och  kring Lomma. Ett av dessa är kvarteret Ankaret i Lomma Strandstad.

Trellegräv AB har fått uppdraget att sponta för de 58 bostäder som kvarteret kommer inrymma.

Projektledare Rickard Thor berättar om projektet.

-JM satsar verkligen när det gäller bostadsbyggandet. Kvarteret Ankaret kommer bli ett härligt kvarter med närhet till både strand och hav.

-Vårt uppdrag genomförs i flera etapper och vi har varit en del av projektet under de senaste 10 åren. Vi har spontat för kanaler och ett flertal bostadshus samt rivit byggnaderna från gamla Eternitfabriken.

-Det senaste objektet, Kv 13 Ankaret innebär spontning för själva byggnationen av det bostadshus och lägenheter som skall byggas. Vi är givetvis glada att få vara en del av denna satsning i Lomma kommun på uppdrag av JM.

Tillväxt Lomma:

 • Lomma kommun är en av de tre kommuner i Öresundsområdet som växer snabbast.
 • 2016 uppgick invånarantalet till 23 877 personer. Vid årsskiftet 2020/2021 förväntas folkmängden uppgå till totalt 25 455 personer.
 • Kommunens största åldersgrupp är 5-14 år tätt följt efter 40-49 åringar.

Källor:

Dela detta:
3 april, 2018

En del av ett förnyat och förbättrat Malmö

Att västra hamnen är i förändring har inte undgått någon Malmöbo, från att under de senaste decennierna varit ett ganska kargt hamn- och industriområde är det här, en ny grön stadsdel skall byggs upp och länkas samman med Malmös centrala delar.

Projektet har löpt under flera år och är Malmö stads största satsning på verksamhet- och bostadsfastigheter i centrala Malmö.

Projekt för en bättre trafiksituation

Under hösten 2017 och början av 2018 har Trellegräv AB varit en viktig del satsning.

Projektledare Rickard Thor berättar om projektet:

-Projekt Neptungatan beställdes av NCC som är huvudentreprenör för projektet.  Neptungatan är en viktig del i att förbättra och underlätta förbindelsen mellan centrala Malmö och västra delarna av staden. Vårt uppdrag innefattade rivning av en befintlig bro samt spontning för kommande och bredare broar.

-På sikt innebär det att person- och kollektivtrafiken kommer flyta smidigare och säkrare i området.

”-Vi är med och lägger grunden”

Utöver broprojektet har Trellegräv AB också fått i uppdrag att  tätsponta för en ny liten kaj i Citadellkvarteret. Kajen kommer bli ett trevligt inslag i det nya området där Skanska redan påbörjat arbetet med ett sjuvåningshus med plats åt både kontorslokaler och en förskola. Malmö stads vision är att området ska bli ett nytt kajstråk där bostadsfastigheter och kommersiella lokaler samsas om utrymmet på ett naturligt sätt.

-Spontningen innebär att vi lägger grunden för den nya kajplatsen. Trots att det är många år kvar tills vi ser ett färdigt resultat är det alltid roligt att få vara en del av utvecklingen. Att få möjlighet att påverka en ny och förbättrad stadsmiljö känns extra spännande.

Tre korta fakta om Västra hamnen och Citadellkvarteret:

 1. Stadsdelen Västra Hamnen har utsetts som nationellt exempel på hållbar stadsbyggnad.
 2. Citadellshamnen är ett historiskt vattenrum och en del av kanalsystemet runt Malmös äldre stadskärna.
 3. Detaljplanen medger totalt 33 100 kvm kontor och ca 21 500 kvm. Bostäder planeras enbart i Citadellområdet.
Dela detta:
2 april, 2018

Nyinvesteringar hos Trellegräv

Att upprätthålla en modern och stabil maskinpark ger synergieffekter.

En välutbyggd maskinpark ger bolaget möjlighet att utföra fler och större projekt.

På Trellegräv är maskinparken väl utbyggd och en framgångsfaktor för bolagets affärer.  Maskinparken är redan idag modern, väl utbyggd och innefattar en mängd maskiner som band och hjuldrivna grävmaskiner, lastare, och kompaktlastare. Just nu pågår en modernisering av parken då ett antal nya maskiner är på väg in.

Projektledare Rickard Thor berättar om de nya maskinerna och dess synergieffekter.

-Vi nyinvesterar just nu i tre stycken nya grävmaskiner,

Två stycken Caterpillar 320 F, bandgrävare utrustade för rivning och spontning samt med grävsystem allt den senaste teknologin från Caterpillar

En grävmaskin på hjul, Caterpillar 316 F utrustad med grävsystem, VA-bom samt extrahydraulik för rivning.

Han fortsätter;

-För oss är det viktigt att hålla en stabil och modern maskinpark, för att kunna leverera det slutresultat vi vill. Att upprätthålla en god standard och nya maskiner innebär också mindre buller för våra anställda. Vi får en bättre arbetsmiljö samtidigt som de nya maskinerna är mer energisnåla.

Innebär det också att de nya maskinerna ger mindre utsläpp?

-Ja precis, de nya maskinerna ger inte bara mindre buller, utan släpper också ut mindre koldioxid, de är helt enkelt bra på många sätt.        

Dela detta: