Blogg

Hem Blogg
20 november, 2018

Hyra grävmaskin – så gör du rätt val

Dags att hyra grävmaskin? Det är främst tre saker som är avgörande för ditt val – arbetets omfattning, typ av mark och krav på framkomlighet. Är det värt att anlita en grävfirma för jobbet och går det att nyttja ROT-avdrag? Vi har sammanfattat några viktiga saker att tänka på för att hjälpa dig att göra rätt val.  

Minigrävare – upp till 8 ton

Grävmaskiner upp till 8 ton kallas minigrävare. En minigrävmaskin används för mindre till medelstora arbeten och klarar av det mesta. Några exempel på användningsområden kan vara dränering, anläggning av grus eller stengångar, poolgrävning, och rivning av exempelvis murar.

Band eller hjulburen maskin

Det finns både band- och hjulburna grävmaskiner. En av fördelarna med hjulgrävare är att de har bättre rörlighet och är skonsammare mot underlaget. Dessutom kan en hjulburen maskin köras till arbetsplatsen. Å andra sidan gör hjulen att grävaren blir instabil vid större schaktarbeten.

Större grävmaskiner är bandburna för att undvika högt marktryck. Med bandburna grävare tar man sig lättare fram i dålig terräng. De är särskilt lämpliga vid schaktning, dikesgrävning med mera. Transporten sker i regel på lastbil eller maskintrailer.

Stålband eller gummi?

De flesta minigrävare har gummiband eller gummilarv som det också kallas, vilket är att föredra om du kör på exempelvis asfalt. Gummi ger bra framkomlighet och är snällare mot underlaget.

Stållarv är det som oftast används på större maskiner. Stål rekommenderas på mark där det förekommer ojämnheter, till exempel skogsmark där stubbar kan orsaka att gummiband går av.

Andra saker som är viktiga att tänka på vid val av grävare:

 • Grävdjup
 • Transportmöjlighet av massor (frontskopa eller tippkärra)
 • Kapacitet
 • Storlek

Exempel på användningsområden:

 • Dränering
 • Anläggning av markbädd samt enskilt avlopp
 • Anläggning av mark-/jordvärme
 • Anläggning av husgrund
 • Schaktarbeten
 • Trädgårdsanläggningar
 • Plattsättningar
 • Parkanläggningar

Exempel på tillbehör för grävmaskin:

 • Grävskopa
 • Kabelskopa
 • Planeringsskopa
 • Tjälkrok
 • Asfaltsskärare
 • Hydraulisk släntskopa

Grävmaskinens bästa komplement

Hjullastare är ett utmärkt komplement till grävmaskinen vid arbeten som kräver förflyttning av massor. Ett varierat utbud av skopor och tillbehör gör hjullastaren till en väldigt mångsidig maskin. Den används huvudsakligen vid lastning och hantering av bulkvaror som grus och flis.

Kompaktlastare

En kompaktlastare är en hjullastare av mindre modell. Den används ofta som servicemaskin på byggarbetsplatser, för snöröjning, plogning eller pallhantering. Eftersom kompaktlastaren är mindre i storlek lämpar den sig särskilt för arbeten där utrymmet är begränsat.

Gäller ROT-avdrag för grävjobb?

Det kan kännas lockande att hyra grävmaskin och utföra jobbet själv, men det kan också vara riskabelt om du inte har tidigare erfarenhet från markarbeten. Tack vare ROT-avdraget är det särskilt lönsamt att låta en firma utföra grävarbetet. Du kan få avdrag för grävarbeten som görs på eller i direkt anslutning till ett hus. Markarbeten som utförs på visst avstånd från huset är oftast inte inkluderade även om det finns vissa undantag som exempelvis dränering och grundisolering.

Det är viktigt att grävaren har koll på vad som gäller avseende ROT-avdraget eftersom det är de som sköter det praktiska. Det är däremot du själv som blir återbetalningsskyldig om något går snett.

Anlita grävfirma – kostnad

Kostnaden för ett grävjobb varierar beroende på arbetets omfattning, typ av maskin och krav på transport. En uppskattad kostnad för grävare med grävmaskin ligger på cirka 700-1300 kr/timme.

En större maskin blir något dyrare eftersom den behöver transporteras med lastbil. Tänk på att räkna med en avgift för utkörning (och hemkörning), samt bränsle.

Har du andra frågor eller vill veta mer, väkommen att kontakta oss

Dela detta:
24 september, 2018

6 tips för hantering av bygg- och rivningsavfall

Återvinning av bygg- och rivningsavfall är en självklarhet i de flesta projekt. Förebyggande arbete för att minska avfallsmängderna är inte lika självklart. Fördelarna är många. Förutom en större miljövinst innebär ett förebyggande arbete ofta minskade kostnader för både inköp och avfallshantering. Vi har sammanfattat sex tips för att underlätta er avfallshantering.

1. Vem ansvarar för avfallshanteringen på en byggarbetsplats?

Vid byggprojekt är det ofta flera aktörer involverade och avfallshanteringen berör därför flera led. De två huvudaktörerna är beställaren och entreprenören.

Beställaren ansvarar främst för att ställa krav på förebyggande av avfall och att säkerställa att kraven efterlevs på byggarbetsplatsen. Byggherren behöver i sin tur införskaffa kunskap om byggnaden och möjliga avfall innan rivningsarbetet påbörjas. Förebyggande avfallsarbete handlar egentligen väldigt lite om själva åtgärderna som vidtas under och efter projektet. Det krävs förarbete och en handlingsberedskap som berör alla inbladade parter.

2. Vilken metod bör användas?

Vid en rivning förekommer ofta material som trä, stål och plåt men även aluminium och kopparrör. Det är viktigt att de skilda materialslagen återvinns eller deponeras så att de inte sprids i naturen.

Enligt Miljöbalken ska man utgå från avfallstrappan. Bilden nedan visar vilken prioriteringsordning som gäller för avfallshantering. Avfallstrappan består av fem rekommenderade metoder: minimering, återanvändning, återvinning, energiutvinning och deponering.

steg avfall
Bild: suez.se

Första steget i avfallstrappan är att försöka förebygga att avfall överhuvudtaget uppstår. Då det finns olika grundorsaker till att avfall uppstår är det givetvis inte allt avfall som går att förebygga. Avfallstyper kan delas in i följande kategorier:

Produktionsrelaterat avfall: avfall från anpassning av byggmaterial som används vid byggandet samt schaktmassor

Planerat avfall: engångsförpackningar, hjälputrustning

Ej avsett avfall: avfall som hade kunnat undvikas

I de fall avfallet inte går att undvika ska överblivna delar i första hand återanvändas och i andra hand återvinnas. Inte förrän det säkerställts att materialet inte går att återvinna blir det tal om energiutvinning och deponering. Avfallshierarkin råder så länge det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Enligt en brittisk studie kan kostnader för avfallshantering mer än halveras om man jobbar med förebyggande åtgärder på lång sikt.

3. Gör en materialinventering innan rivningen påbörjas

Om det i samband med en rivning finns risk för uppkomst av farligt avfall, behövs förutom en godkänd rivningsanmälan även en kontrollplan. Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska kontrollplanen fastställa vilket avfall som kan uppstå, i vilka mängder och hur det ska omhändertas. Kontrollplanen ska inkludera en materialinventering och svara på följande frågor:

 • Hur ska identifieringen av farliga ämnen gå till?
 • Hur ska det farliga avfallet avlägsnas? Vilka skyddsåtgärder finns?
 • Vilka rivningsmetoder används och hur hanteras byggdelar för återanvändning, återvinning och deponering?
 • Hur går sortering, hantering och transport av farligt material till?
 • Vilka skyddsåtgärder och saneringsmetoder används vid förekomst av ohyra eller hussvamp?

En kvalitetsansvarig ska utses för att se till att planen efterföljs.

Riksantikvarieämbetet har tagit fram riktlinjer med praktiska tips om olika byggnadsmaterials egenskaper och lämpliga hanteringsmetoder.

Under projektets gång är det viktigt att all uppkomst av farligt avfall journalförs. Dessa anteckningar ska sparas i tre år.

4. Hur hanteras fraktioner av avfall?

I samband med en rivning kan det uppstå olika sorters avfall. Sveriges Byggindustrier har tagit fram riktlinjer för hur byggavfall bör sorteras. Vid varje rivning ska sortering ske i följande åtta avfallsfraktioner:

 • farligt avfall
 • el-avfall
 • skrot och metall
 • trä
 • plast
 • brännbart
 • fyllnadsmassor
 • deponi
 • blandat avfall före sortering

Om undantag sker vid sorteringen bör dessa vara särskilt motiverade. Det är viktigt att skilja på brännbart avfall och farligt avfall som behöver förvaras och transporteras avskilt. Det farliga avfallet kan innebära svåra hälso- och miljörisker och bör därför sorteras ut direkt på platsen.

Exempel på farligt avfall kan vara:

 • Sprayburkar
 • Lysrör
 • Färgrester
 • Oljerester
 • Lösningsmedel

Vissa ämnen anses särskilt farliga och kräver speciell hantering och tillstånd från Arbetsmiljöverket. Asbest är exempel på ett sådant ämne. Det användes tidigare i bland annat isolering, eternit och andra byggnadsmaterial, men fastställdes senare som giftigt och cancerframkallande. Se till att det farliga avfallet hålls borta från obehöriga i väntan på transport. 

Läs mer om hantering av farligt avfall i Naturvårdsverkets handbok.

5. Gäller anmälningsplikt för rivningsprojekt?

Enligt Miljöbalken finns det inga generella krav på anmälan vid rivningar. Det enda undantaget är byggnader med PCB-haltigt material som behöver anmälas senast tre veckor innan arbetet påbörjas.

Tänk på att uppgrävda massor och schaktmassor räknas som avfall. Vid bortfraktning av massor eller hämtning av massor utifrån ställs därför krav på följande åtgärder:

 • provtagning,
 • dokumentation och
 • särskild anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i din kommun för mer information.

6. Tillstånd krävs för transport av farligt avfall

Farligt avfall får endast transporteras av någon som har tillstånd av länsstyrelsen. Det är byggherrens ansvar att kontrollera transportörens tillstånd. Transporten av avfallet bör effektiviseras genom att välja kortast möjliga körsträcka och undvika halvtomma fordon.

Det är både avfallslämnaren och mottagaren som ansvarar för att transportdokument finns tillgängliga.

Mer information

Handbok för miljöanpassad rivning
Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

Läs våra tidigare blogginlägg

Riva hus – vad är det som gäller?
Marksanering – undvik onödiga kostnader när du bygger hus

Dela detta:
15 augusti, 2018
marksanering

Marksanering – undvik onödiga kostnader när du bygger hus

Är det dags att bygga ny fastighet eller förändra befintlig mark? Då kan det vara värt att undersöka om det finns föroreningar som kan kräva en marksanering. Gräver du i förorenad mark kan du orsaka spridning av farligt avfall vilket kan stå dig dyrt som fastighetsägare.

Vem ansvarar för marksaneringen?

Enligt miljöbalken är det den som orsakat föroreningen som primärt är skyldig att göra en undersökning och stå för saneringskostnaden.

I de fall det inte finns någon ansvarig som kan ställas till svars faller ansvaret på dig som fastighetsägare. Det spelar ingen roll om du köpt fastigheten eller fått den som gåva.

Här är några exempel på tänkbara scenarier:

 • Om någon annan är ansvarig för att sanera fastigheten kan du i särskilt allvarliga fall få ersättning i utbyte mot hela eller delar av fastigheten.
 • Om du själv inte orsakat föroreningen på din fastighet kan du ha rätt att få skadestånd från den som vållat skadan.
 • Köper du en fastighet som senare visar sig vara förorenad gäller regler om dolda fel som återfinns i jordabalken.

Vill du lära dig mer om vilka regler som gäller för sanering kan du läsa mer på Länsstyrelsens hemsida.

Hur upptäcker du föroreningar?

 • Du kan ta hjälp av informationskartor på Länsstyrelsens hemsida. I de flesta län finns en karttjänst där du kan se områden med förorenad mark. Om ditt län saknar en kartfunktion kan du istället använda dig av kartorna på Geodataportalen
 • Ringer du Länsstyrelsen i ditt län kan du be dem kontrollera om det finns några uppgifter om förorenad mark kopplade till din fastighet. Det går också bra att ta hjälp av miljökontoret i din kommun.

Även om myndigheter kan sakna information om fastigheten är det ingen garanti för att fastigheten är fri från föroreningar. Det kan vara bra kalla in en konsultfirma eller ett företag som med all säkerhet kan fastställa att det inte finns några föroreningar i området. Kunnig personal skickas då ut för att göra mätningar och ta markprover.

Tänk på att om föroreningar upptäcks i din fastighet kan det vara högst sannolikt att din granne också är drabbad. Då kan det vara smart att gå ihop och dela på kostnaderna för undersökningen.

Vad händer efter en upptäckt av föroreningar?

Enligt miljöbalken är du skyldig att anmäla en upptäckt av föroreningar till tillsynsmyndigheten innan du vidtar några åtgärder.

Hur anmäler du föroreningar?

Det lättaste är om du först vänder dig till kommunens miljökontor som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Efter anmälan avgör myndigheten om det krävs en omedelbar åtgärd eller inte. De kan till exempel besluta att det krävs en mer omfattande undersökning eller en efterbehandling av ärendet.

Vad gäller om ärendet kräver efterbehandling?

 • Om miljökontoret beslutar att det krävs en efterbehandling behöver du skicka in en skriftlig anmälan senast sex veckor innan saneringsarbetet påbörjas.
 • Myndigheten gör en riskbedömning för att komma fram till vilka åtgärder som kan behövas. Ibland ställs det krav på ytterligare provtagning eller att platsspecifika riktvärden behöver tas fram.
 • Handläggningstiden för anmälan är normalt sex veckor. Om ditt ärende kräver kompletteringar kan tiden för beslut fördröjas.

På Malmö stads hemsida finns flera checklistor som kan hjälpa dig i ditt ärende och med din anmälan om efterbehandling.

Vad kan ett beslut om markföroreningar leda till?

 • Användningen av din fastighet och mark kan begränsas och odling av grönsaker kan till exempel förbjudas.
 • Om en mer omfattande undersökning krävs kan beslut om grävförbud utfärdas.
 • De uppgrävda massorna kan behöva transporteras bort på ett särskilt sätt.
 • Krav på sanering ställs framförallt om marken ska användas för exempelvis förskola och bostäder.

När efterbehandlingen är klar behöver du i en slutrapport redovisa resultat för åtgärdsarbetet. Rapporten ska bland annat innehålla analysresultat från slutproverna och det ska framgå vem som deponerade materialet från fastigheten.

Saneringsmetoder för förorenad mark

Förutom att förbättra miljön vi lever i kan en sanering öka din fastighets värde och göra den tillgänglig för nya användningsområden.

Hur saneringen ska gå till beror på flera faktorer, bland annat vilken typ av förorening det är, var den finns och vilken risk den utgör. Deponering är fortfarande det vanligaste sättet att ta hand om förorenad jord, då reningstekniker är dyrare att tillämpa.

Läs vår artikel “Fyra metoder för marksanering” för att lära dig mer om de reningstekniker som finns.

När man köper fastighet eller bygger hus är det inte alltid man tänker på att marken kan vara förorenad. Vetskapen om hur du hanterar en upptäckt av föroreningar, vem som ansvarar för en sanering och vilka konsekvenser ett beslut kan leda till, kan spara dig både tid och pengar när du bygger hus.

Dela detta:
4 juni, 2018

Riva hus – vad är det som gäller?

rivningsobjekt

Dags att riva delar av huset för att bygga nytt? Står det en gammal sommarstuga på din nyköpta tomt? Ibland vill man bara åt tomten men inte bostaden på den, till exempel rivningsobjekt som inte går att rädda. Oavsett skäl för rivningen är det viktigt att veta vad som gäller. Här är sex saker att tänka på när du planerar och utför en rivning.

Vad räknas som rivningsarbete?

Med rivningsarbete menas både att riva hela byggnader och att riva delar av en byggnad. För att det ska räknas som rivning krävs att hela huset eller byggnadsdelen med dess bärande delar, det vill säga stommen, tas bort. Det räknas också som rivning om du lämnar kvar grunden till byggnaden för att bygga nytt ovanpå.

Skaffa rivningslov

Funderar du på att riva ett hus krävs ofta ett rivningslov. Det behövs för att riva byggnader som finns inom ett så kallat detaljplanerat område. I städer och områden med tätare bebyggelse är det bestämt i en detaljplan vad marken får användas till och vad som får byggas där. Därför får man inte bygga nytt och riva hur som helst.

Söka rivningslov hos kommunen måste du göra innan du drar igång projektet. Ta reda på om det överhuvudtaget är tillåtet att riva byggnaden.

Du kan inte få rivningslov om

 • byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser,
 • den behövs för bostadsförsörjningen,
 • den bör bevaras av dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

I princip behövs rivningslov för alla hus som kräver bygglov för att byggas, även om undantag förekommer. Detsamma gäller andra vägen – det krävs oftast inget rivningslov för byggnader som inte kräver bygglov för att upprättas. Tänk på att även om just den byggnad du har tänkt riva inte kräver rivningslov behöver du ändå oftast anmäla rivningsplanerna till kommunen. För att veta vad som gäller och undvika böter är det bra att alltid kolla med stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden innan du påbörjar ett rivningsarbete.

Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen.

När rivningslovet beviljats ska du utse en kvalitetsansvarig, göra en rivningsanmälan till kommunen och till den bifoga en rivningsplan. I rivningsplanen uppger du bland annat vilka material byggnaden består av och hur du tänker deponera dem. Den kvalitetsansvariges uppgift blir att säkerställa att rivningsplanen följs.

Blanketter för rivningslov, rivningsanmälan och rivningsplan hittar du hos din kommun, oftast på deras hemsida. Påbörja inte rivningen innan du har fått ett startbesked från kommunen!

Rivningsanmälan

Om det du ska riva inte kräver rivningslov behövs ibland ändå en så kallad anmälan, tidigare kallad bygganmälan. Om du ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, inom ett detaljplanerat område krävs det ett rivningslov. Utanför detaljplanerat område är rivning enligt plan- och bygglagen istället en anmälningspliktig åtgärd.

Rivningsanmälan behövs inte för

 • bygglovsbefriade komplementbyggnader,
 • ekonomibyggnader utanför detaljplan,
 • byggnader av hemlig natur för totalförsvaret.

En anmälan om rivning ska lämnas in innan rivningsarbetet startar. Och kom ihåg att du måste vänta på startbesked innan du påbörjar arbetet!

Rivningsplan

För att avfallet ska hanteras på rätt sätt måste rivningen planeras. Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) reglerar detta, och kräver en kontrollplan vid rivning där risken finns att farligt avfall uppkommer.

Med en materialinventering får du kunskap om vilka avfallsslag som kommer att uppstå under rivningen. Gör också en beräkning av vilken mängd det kommer att bli av de olika avfallsslagen.

I inventeringen identifieras avfallsslagen och mängden av de olika avfallsslagen beräknas. Det som framkommer i inventeringen sammanställs i en kontrollplan. I den ska framgå hur avfallet ska hanteras. Särskilt viktigt att det framgår hur farligt avfall hanteras. Uppgifter om vilka entreprenörer som ansvarar för exempelvis transport och omhändertagande ska också framgå i planen.

Vad händer med avfallet?

Vid bygg- och rivningsverksamhet ansvarar primärt byggherren för avfallshanteringen.

Enligt avfallshierarkin i miljöbalken ska man främst förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det. Först när det säkerställts att det inte går att återvinna avfallet bör man överväga deponering. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

För att uppfylla kraven i plan- och bygglagen och miljöbalken ska alla som bygger och river sortera avfallet. Genom sortering av avfallsmaterialet är det möjligt att:

 • öka återanvändningen
 • öka materialåtervinningen
 • samla in farligt avfall på ett kontrollerat sätt
 • minska mängderna som deponeras

Sortering av bygg- och rivningsavfall sker normalt på plats. I undantagsfall accepteras central sortering i efterhand. Sortering vid källan minskar nedsmutsning och förorening av produkter som sedan kan återanvändas. Det underlättar också återanvändning och återvinning.

Farligt avfall

Det är mycket viktigt att farliga ämnen, komponenter och material identifieras vid en materialinventering redan innan rivning och renovering startar.

Exempel på farligt avfall är lysrör, asbest, eternittak, avfall som innehåller exempelvis PCB eller kvicksilver, och asfalt som innehåller stenkolstjära.
Olika typer av farligt avfall får inte blandas med varandra eller med andra avfallsslag. Farligt avfall ska förvaras på ett säkert sätt på rivningsplatsen, i kärl med tydlig märkning.

Behöver du hjälp?

Välkommen att kontakta oss.

Dela detta:
4 april, 2018

Trellegräv spontar för charmiga gathus vid kanalen i Lomma

Lomma växer så det knakar, under de senaste fem åren har inflyttningen till Lomma ökat markant och det är framförallt barnfamiljer, som väljer att bosätta sig i kommunen.

Hamn och kringliggande områden växer varsamt fram för den nya lokalbefolkningen och kommunen har lagt en ambitiös tillväxtplan för bostadsbebyggelsen.

JM är en av de aktörer som fått förtroendet att bygga upp de nya bostadsområdena i och  kring Lomma. Ett av dessa är kvarteret Ankaret i Lomma Strandstad.

Trellegräv AB har fått uppdraget att sponta för de 58 bostäder som kvarteret kommer inrymma.

Projektledare Rickard Thor berättar om projektet.

-JM satsar verkligen när det gäller bostadsbyggandet. Kvarteret Ankaret kommer bli ett härligt kvarter med närhet till både strand och hav.

-Vårt uppdrag genomförs i flera etapper och vi har varit en del av projektet under de senaste 10 åren. Vi har spontat för kanaler och ett flertal bostadshus samt rivit byggnaderna från gamla Eternitfabriken.

-Det senaste objektet, Kv 13 Ankaret innebär spontning för själva byggnationen av det bostadshus och lägenheter som skall byggas. Vi är givetvis glada att få vara en del av denna satsning i Lomma kommun på uppdrag av JM.

Tillväxt Lomma:

 • Lomma kommun är en av de tre kommuner i Öresundsområdet som växer snabbast.
 • 2016 uppgick invånarantalet till 23 877 personer. Vid årsskiftet 2020/2021 förväntas folkmängden uppgå till totalt 25 455 personer.
 • Kommunens största åldersgrupp är 5-14 år tätt följt efter 40-49 åringar.

Källor:

Dela detta:
3 april, 2018

En del av ett förnyat och förbättrat Malmö

Att västra hamnen är i förändring har inte undgått någon Malmöbo, från att under de senaste decennierna varit ett ganska kargt hamn- och industriområde är det här, en ny grön stadsdel skall byggs upp och länkas samman med Malmös centrala delar.

Projektet har löpt under flera år och är Malmö stads största satsning på verksamhet- och bostadsfastigheter i centrala Malmö.

Projekt för en bättre trafiksituation

Under hösten 2017 och början av 2018 har Trellegräv AB varit en viktig del satsning.

Projektledare Rickard Thor berättar om projektet:

-Projekt Neptungatan beställdes av NCC som är huvudentreprenör för projektet.  Neptungatan är en viktig del i att förbättra och underlätta förbindelsen mellan centrala Malmö och västra delarna av staden. Vårt uppdrag innefattade rivning av en befintlig bro samt spontning för kommande och bredare broar.

-På sikt innebär det att person- och kollektivtrafiken kommer flyta smidigare och säkrare i området.

”-Vi är med och lägger grunden”

Utöver broprojektet har Trellegräv AB också fått i uppdrag att  tätsponta för en ny liten kaj i Citadellkvarteret. Kajen kommer bli ett trevligt inslag i det nya området där Skanska redan påbörjat arbetet med ett sjuvåningshus med plats åt både kontorslokaler och en förskola. Malmö stads vision är att området ska bli ett nytt kajstråk där bostadsfastigheter och kommersiella lokaler samsas om utrymmet på ett naturligt sätt.

-Spontningen innebär att vi lägger grunden för den nya kajplatsen. Trots att det är många år kvar tills vi ser ett färdigt resultat är det alltid roligt att få vara en del av utvecklingen. Att få möjlighet att påverka en ny och förbättrad stadsmiljö känns extra spännande.

Tre korta fakta om Västra hamnen och Citadellkvarteret:

 1. Stadsdelen Västra Hamnen har utsetts som nationellt exempel på hållbar stadsbyggnad.
 2. Citadellshamnen är ett historiskt vattenrum och en del av kanalsystemet runt Malmös äldre stadskärna.
 3. Detaljplanen medger totalt 33 100 kvm kontor och ca 21 500 kvm. Bostäder planeras enbart i Citadellområdet.
Dela detta:
2 april, 2018

Nyinvesteringar hos Trellegräv

Att upprätthålla en modern och stabil maskinpark ger synergieffekter.

En välutbyggd maskinpark ger bolaget möjlighet att utföra fler och större projekt.

På Trellegräv är maskinparken väl utbyggd och en framgångsfaktor för bolagets affärer.  Maskinparken är redan idag modern, väl utbyggd och innefattar en mängd maskiner som band och hjuldrivna grävmaskiner, lastare, och kompaktlastare. Just nu pågår en modernisering av parken då ett antal nya maskiner är på väg in.

Projektledare Rickard Thor berättar om de nya maskinerna och dess synergieffekter.

-Vi nyinvesterar just nu i tre stycken nya grävmaskiner,

Två stycken Caterpillar 320 F, bandgrävare utrustade för rivning och spontning samt med grävsystem allt den senaste teknologin från Caterpillar

En grävmaskin på hjul, Caterpillar 316 F utrustad med grävsystem, VA-bom samt extrahydraulik för rivning.

Han fortsätter;

-För oss är det viktigt att hålla en stabil och modern maskinpark, för att kunna leverera det slutresultat vi vill. Att upprätthålla en god standard och nya maskiner innebär också mindre buller för våra anställda. Vi får en bättre arbetsmiljö samtidigt som de nya maskinerna är mer energisnåla.

Innebär det också att de nya maskinerna ger mindre utsläpp?

-Ja precis, de nya maskinerna ger inte bara mindre buller, utan släpper också ut mindre koldioxid, de är helt enkelt bra på många sätt.        

Dela detta:
Tramaine Brock Authentic Jersey