Marksanering – undvik onödiga kostnader när du bygger hus

Hem Blogg Marksanering – undvik onödiga kostnader när du bygger hus
15 augusti, 2018
marksanering

Är det dags att bygga ny fastighet eller förändra befintlig mark? Då kan det vara värt att undersöka om det finns föroreningar som kan kräva en marksanering. Gräver du i förorenad mark kan du orsaka spridning av farligt avfall vilket kan stå dig dyrt som fastighetsägare.

Vem ansvarar för marksaneringen?

Enligt miljöbalken är det den som orsakat föroreningen som primärt är skyldig att göra en undersökning och stå för saneringskostnaden.

I de fall det inte finns någon ansvarig som kan ställas till svars faller ansvaret på dig som fastighetsägare. Det spelar ingen roll om du köpt fastigheten eller fått den som gåva.

Här är några exempel på tänkbara scenarier:

 • Om någon annan är ansvarig för att sanera fastigheten kan du i särskilt allvarliga fall få ersättning i utbyte mot hela eller delar av fastigheten.
 • Om du själv inte orsakat föroreningen på din fastighet kan du ha rätt att få skadestånd från den som vållat skadan.
 • Köper du en fastighet som senare visar sig vara förorenad gäller regler om dolda fel som återfinns i jordabalken.

Vill du lära dig mer om vilka regler som gäller för sanering kan du läsa mer på Länsstyrelsens hemsida.

Hur upptäcker du föroreningar?

 • Du kan ta hjälp av informationskartor på Länsstyrelsens hemsida. I de flesta län finns en karttjänst där du kan se områden med förorenad mark. Om ditt län saknar en kartfunktion kan du istället använda dig av kartorna på Geodataportalen
 • Ringer du Länsstyrelsen i ditt län kan du be dem kontrollera om det finns några uppgifter om förorenad mark kopplade till din fastighet. Det går också bra att ta hjälp av miljökontoret i din kommun.

Även om myndigheter kan sakna information om fastigheten är det ingen garanti för att fastigheten är fri från föroreningar. Det kan vara bra kalla in en konsultfirma eller ett företag som med all säkerhet kan fastställa att det inte finns några föroreningar i området. Kunnig personal skickas då ut för att göra mätningar och ta markprover.

Tänk på att om föroreningar upptäcks i din fastighet kan det vara högst sannolikt att din granne också är drabbad. Då kan det vara smart att gå ihop och dela på kostnaderna för undersökningen.

Vad händer efter en upptäckt av föroreningar?

Enligt miljöbalken är du skyldig att anmäla en upptäckt av föroreningar till tillsynsmyndigheten innan du vidtar några åtgärder.

Hur anmäler du föroreningar?

Det lättaste är om du först vänder dig till kommunens miljökontor som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Efter anmälan avgör myndigheten om det krävs en omedelbar åtgärd eller inte. De kan till exempel besluta att det krävs en mer omfattande undersökning eller en efterbehandling av ärendet.

Vad gäller om ärendet kräver efterbehandling?

 • Om miljökontoret beslutar att det krävs en efterbehandling behöver du skicka in en skriftlig anmälan senast sex veckor innan saneringsarbetet påbörjas.
 • Myndigheten gör en riskbedömning för att komma fram till vilka åtgärder som kan behövas. Ibland ställs det krav på ytterligare provtagning eller att platsspecifika riktvärden behöver tas fram.
 • Handläggningstiden för anmälan är normalt sex veckor. Om ditt ärende kräver kompletteringar kan tiden för beslut fördröjas.

På Malmö stads hemsida finns flera checklistor som kan hjälpa dig i ditt ärende och med din anmälan om efterbehandling.

Vad kan ett beslut om markföroreningar leda till?

 • Användningen av din fastighet och mark kan begränsas och odling av grönsaker kan till exempel förbjudas.
 • Om en mer omfattande undersökning krävs kan beslut om grävförbud utfärdas.
 • De uppgrävda massorna kan behöva transporteras bort på ett särskilt sätt.
 • Krav på sanering ställs framförallt om marken ska användas för exempelvis förskola och bostäder.

När efterbehandlingen är klar behöver du i en slutrapport redovisa resultat för åtgärdsarbetet. Rapporten ska bland annat innehålla analysresultat från slutproverna och det ska framgå vem som deponerade materialet från fastigheten.

Saneringsmetoder för förorenad mark

Förutom att förbättra miljön vi lever i kan en sanering öka din fastighets värde och göra den tillgänglig för nya användningsområden.

Hur saneringen ska gå till beror på flera faktorer, bland annat vilken typ av förorening det är, var den finns och vilken risk den utgör. Deponering är fortfarande det vanligaste sättet att ta hand om förorenad jord, då reningstekniker är dyrare att tillämpa.

Läs vår artikel “Fyra metoder för marksanering” för att lära dig mer om de reningstekniker som finns.

När man köper fastighet eller bygger hus är det inte alltid man tänker på att marken kan vara förorenad. Vetskapen om hur du hanterar en upptäckt av föroreningar, vem som ansvarar för en sanering och vilka konsekvenser ett beslut kan leda till, kan spara dig både tid och pengar när du bygger hus.

Dela detta: