6 tips för hantering av bygg- och rivningsavfall

Hem Blogg 6 tips för hantering av bygg- och rivningsavfall
24 september, 2018

Återvinning av bygg- och rivningsavfall är en självklarhet i de flesta projekt. Förebyggande arbete för att minska avfallsmängderna är inte lika självklart. Fördelarna är många. Förutom en större miljövinst innebär ett förebyggande arbete ofta minskade kostnader för både inköp och avfallshantering. Vi har sammanfattat sex tips för att underlätta er avfallshantering.

1. Vem ansvarar för avfallshanteringen på en byggarbetsplats?

Vid byggprojekt är det ofta flera aktörer involverade och avfallshanteringen berör därför flera led. De två huvudaktörerna är beställaren och entreprenören.

Beställaren ansvarar främst för att ställa krav på förebyggande av avfall och att säkerställa att kraven efterlevs på byggarbetsplatsen. Byggherren behöver i sin tur införskaffa kunskap om byggnaden och möjliga avfall innan rivningsarbetet påbörjas. Förebyggande avfallsarbete handlar egentligen väldigt lite om själva åtgärderna som vidtas under och efter projektet. Det krävs förarbete och en handlingsberedskap som berör alla inbladade parter.

2. Vilken metod bör användas?

Vid en rivning förekommer ofta material som trä, stål och plåt men även aluminium och kopparrör. Det är viktigt att de skilda materialslagen återvinns eller deponeras så att de inte sprids i naturen.

Enligt Miljöbalken ska man utgå från avfallstrappan. Bilden nedan visar vilken prioriteringsordning som gäller för avfallshantering. Avfallstrappan består av fem rekommenderade metoder: minimering, återanvändning, återvinning, energiutvinning och deponering.

steg avfall
Bild: suez.se

Första steget i avfallstrappan är att försöka förebygga att avfall överhuvudtaget uppstår. Då det finns olika grundorsaker till att avfall uppstår är det givetvis inte allt avfall som går att förebygga. Avfallstyper kan delas in i följande kategorier:

Produktionsrelaterat avfall: avfall från anpassning av byggmaterial som används vid byggandet samt schaktmassor

Planerat avfall: engångsförpackningar, hjälputrustning

Ej avsett avfall: avfall som hade kunnat undvikas

I de fall avfallet inte går att undvika ska överblivna delar i första hand återanvändas och i andra hand återvinnas. Inte förrän det säkerställts att materialet inte går att återvinna blir det tal om energiutvinning och deponering. Avfallshierarkin råder så länge det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Enligt en brittisk studie kan kostnader för avfallshantering mer än halveras om man jobbar med förebyggande åtgärder på lång sikt.

3. Gör en materialinventering innan rivningen påbörjas

Om det i samband med en rivning finns risk för uppkomst av farligt avfall, behövs förutom en godkänd rivningsanmälan även en kontrollplan. Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska kontrollplanen fastställa vilket avfall som kan uppstå, i vilka mängder och hur det ska omhändertas. Kontrollplanen ska inkludera en materialinventering och svara på följande frågor:

 • Hur ska identifieringen av farliga ämnen gå till?
 • Hur ska det farliga avfallet avlägsnas? Vilka skyddsåtgärder finns?
 • Vilka rivningsmetoder används och hur hanteras byggdelar för återanvändning, återvinning och deponering?
 • Hur går sortering, hantering och transport av farligt material till?
 • Vilka skyddsåtgärder och saneringsmetoder används vid förekomst av ohyra eller hussvamp?

En kvalitetsansvarig ska utses för att se till att planen efterföljs.

Riksantikvarieämbetet har tagit fram riktlinjer med praktiska tips om olika byggnadsmaterials egenskaper och lämpliga hanteringsmetoder.

Under projektets gång är det viktigt att all uppkomst av farligt avfall journalförs. Dessa anteckningar ska sparas i tre år.

4. Hur hanteras fraktioner av avfall?

I samband med en rivning kan det uppstå olika sorters avfall. Sveriges Byggindustrier har tagit fram riktlinjer för hur byggavfall bör sorteras. Vid varje rivning ska sortering ske i följande åtta avfallsfraktioner:

 • farligt avfall
 • el-avfall
 • skrot och metall
 • trä
 • plast
 • brännbart
 • fyllnadsmassor
 • deponi
 • blandat avfall före sortering

Om undantag sker vid sorteringen bör dessa vara särskilt motiverade. Det är viktigt att skilja på brännbart avfall och farligt avfall som behöver förvaras och transporteras avskilt. Det farliga avfallet kan innebära svåra hälso- och miljörisker och bör därför sorteras ut direkt på platsen.

Exempel på farligt avfall kan vara:

 • Sprayburkar
 • Lysrör
 • Färgrester
 • Oljerester
 • Lösningsmedel

Vissa ämnen anses särskilt farliga och kräver speciell hantering och tillstånd från Arbetsmiljöverket. Asbest är exempel på ett sådant ämne. Det användes tidigare i bland annat isolering, eternit och andra byggnadsmaterial, men fastställdes senare som giftigt och cancerframkallande. Se till att det farliga avfallet hålls borta från obehöriga i väntan på transport. 

Läs mer om hantering av farligt avfall i Naturvårdsverkets handbok.

5. Gäller anmälningsplikt för rivningsprojekt?

Enligt Miljöbalken finns det inga generella krav på anmälan vid rivningar. Det enda undantaget är byggnader med PCB-haltigt material som behöver anmälas senast tre veckor innan arbetet påbörjas.

Tänk på att uppgrävda massor och schaktmassor räknas som avfall. Vid bortfraktning av massor eller hämtning av massor utifrån ställs därför krav på följande åtgärder:

 • provtagning,
 • dokumentation och
 • särskild anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i din kommun för mer information.

6. Tillstånd krävs för transport av farligt avfall

Farligt avfall får endast transporteras av någon som har tillstånd av länsstyrelsen. Det är byggherrens ansvar att kontrollera transportörens tillstånd. Transporten av avfallet bör effektiviseras genom att välja kortast möjliga körsträcka och undvika halvtomma fordon.

Det är både avfallslämnaren och mottagaren som ansvarar för att transportdokument finns tillgängliga.

Mer information

Handbok för miljöanpassad rivning
Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

Läs våra tidigare blogginlägg

Riva hus – vad är det som gäller?
Marksanering – undvik onödiga kostnader när du bygger hus

Dela detta: